Indirect Bonding Using Custom IQ & Assure

Indirect Bonding Using Custom IQ & Assure

Kommentare zum Video

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

555

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

555

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

555

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

555

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

555

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

555

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

555

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

555

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

555

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

555

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

555

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

555

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

555

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

555

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

555

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

555

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

555

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

555

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

555

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

555

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

555

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

555

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

555

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

555

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

555

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

555

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

555

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

555

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

555

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

555

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

555

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

555

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

555

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

555

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

555

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

555

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

555

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

555

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

555

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

555

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

555

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

555

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

555

-1 OR 2+861-861-1=0+0+0+1 -- (vom 30.12.2021)

555

-1 OR 3+861-861-1=0+0+0+1 -- (vom 30.12.2021)

555

-1 OR 3*2<(0+5+861-861) -- (vom 30.12.2021)

555

-1 OR 3*2>(0+5+861-861) -- (vom 30.12.2021)

555

-1 OR 2+649-649-1=0+0+0+1 (vom 30.12.2021)

555

-1 OR 3+649-649-1=0+0+0+1 (vom 30.12.2021)

555

-1 OR 3*2<(0+5+649-649) (vom 30.12.2021)

555

-1 OR 3*2>(0+5+649-649) (vom 30.12.2021)

555

-1' OR 2+646-646-1=0+0+0+1 -- (vom 30.12.2021)

555

-1' OR 3+646-646-1=0+0+0+1 -- (vom 30.12.2021)

555

-1' OR 3*2<(0+5+646-646) -- (vom 30.12.2021)

555

-1' OR 3*2>(0+5+646-646) -- (vom 30.12.2021)

555

-1' OR 2+633-633-1=0+0+0+1 or '1HJybwqL'=' (vom 30.12.2021)

555

-1' OR 3+633-633-1=0+0+0+1 or '1HJybwqL'=' (vom 30.12.2021)

555

-1' OR 3*2<(0+5+633-633) or '1HJybwqL'=' (vom 30.12.2021)

555

-1' OR 3*2>(0+5+633-633) or '1HJybwqL'=' (vom 30.12.2021)

555

-1" OR 2+807-807-1=0+0+0+1 -- (vom 30.12.2021)

555

-1" OR 3+807-807-1=0+0+0+1 -- (vom 30.12.2021)

555

-1" OR 3*2<(0+5+807-807) -- (vom 30.12.2021)

555

-1" OR 3*2>(0+5+807-807) -- (vom 30.12.2021)

555

if(now()=sysdate(),sleep(15),0) (vom 30.12.2021)

555

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z (vom 30.12.2021)

555

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z (vom 30.12.2021)

555

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/ (vom 30.12.2021)

555

1 waitfor delay '0:0:15' -- (vom 30.12.2021)

555

akEoTody'; waitfor delay '0:0:15' -- (vom 30.12.2021)

555

K5Rriqza' OR 644=(SELECT 644 FROM PG_SLEEP(15))-- (vom 30.12.2021)

555

HFTmXPYa') OR 785=(SELECT 785 FROM PG_SLEEP(15))-- (vom 30.12.2021)

555

auflzygP')) OR 218=(SELECT 218 FROM PG_SLEEP(15))-- (vom 30.12.2021)

555

ZMskyuza'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||' (vom 30.12.2021)

555

1'" (vom 30.12.2021)

555

1 (vom 30.12.2021)

555

@@DCofP (vom 30.12.2021)

555

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

555

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

555

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

-1 OR 2+454-454-1=0+0+0+1 --

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

-1 OR 3+454-454-1=0+0+0+1 --

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

-1 OR 3*2<(0+5+454-454) --

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

-1 OR 3*2>(0+5+454-454) --

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

-1 OR 2+977-977-1=0+0+0+1

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

-1 OR 3+977-977-1=0+0+0+1

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

-1 OR 3*2<(0+5+977-977)

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

-1 OR 3*2>(0+5+977-977)

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

-1' OR 2+372-372-1=0+0+0+1 --

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

-1' OR 3+372-372-1=0+0+0+1 --

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

-1' OR 3*2<(0+5+372-372) --

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

-1' OR 3*2>(0+5+372-372) --

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

-1' OR 2+541-541-1=0+0+0+1 or 'YosqKVP1'='

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

-1' OR 3+541-541-1=0+0+0+1 or 'YosqKVP1'='

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

-1' OR 3*2<(0+5+541-541) or 'YosqKVP1'='

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

-1' OR 3*2>(0+5+541-541) or 'YosqKVP1'='

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

-1" OR 2+68-68-1=0+0+0+1 --

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

-1" OR 3+68-68-1=0+0+0+1 --

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

-1" OR 3*2<(0+5+68-68) --

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

-1" OR 3*2>(0+5+68-68) --

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

-1; waitfor delay '0:0:15' --

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

-1); waitfor delay '0:0:15' --

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

1 waitfor delay '0:0:15' --

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

VtrZhcka'; waitfor delay '0:0:15' --

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

-5 OR 627=(SELECT 627 FROM PG_SLEEP(15))--

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

-5) OR 103=(SELECT 103 FROM PG_SLEEP(15))--

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

-1)) OR 499=(SELECT 499 FROM PG_SLEEP(15))--

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

a8DHqDt9' OR 964=(SELECT 964 FROM PG_SLEEP(15))--

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

cvNgZE22') OR 80=(SELECT 80 FROM PG_SLEEP(15))--

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

ZZQ6xuvo')) OR 928=(SELECT 928 FROM PG_SLEEP(15))--

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

555*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

555'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

1'"

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

1

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

@@BMhrX

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

555

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

555

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

555

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

555

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

555

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

555

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

555

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

555

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

555

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

555

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

555

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

555

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

555

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

555

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

555

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

555

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

555

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

555

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

555

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

555

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

555

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

555

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

555

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

555

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

555

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

555

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

555

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

555

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

555

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

555

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

555

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

555

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

555

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

555

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

555

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

555

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

555

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

555

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

555

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

555

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

555

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

555

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

555

-1 OR 2+841-841-1=0+0+0+1 -- (vom 27.06.2022)

555

-1 OR 3+841-841-1=0+0+0+1 -- (vom 27.06.2022)

555

-1 OR 3*2<(0+5+841-841) -- (vom 27.06.2022)

555

-1 OR 3*2>(0+5+841-841) -- (vom 27.06.2022)

555

-1 OR 2+511-511-1=0+0+0+1 (vom 27.06.2022)

555

-1 OR 3+511-511-1=0+0+0+1 (vom 27.06.2022)

555

-1 OR 3*2<(0+5+511-511) (vom 27.06.2022)

555

-1 OR 3*2>(0+5+511-511) (vom 27.06.2022)

555

-1' OR 2+904-904-1=0+0+0+1 -- (vom 27.06.2022)

555

-1' OR 3+904-904-1=0+0+0+1 -- (vom 27.06.2022)

555

-1' OR 3*2<(0+5+904-904) -- (vom 27.06.2022)

555

-1' OR 3*2>(0+5+904-904) -- (vom 27.06.2022)

555

-1' OR 2+840-840-1=0+0+0+1 or 'A91XRWRl'=' (vom 27.06.2022)

555

-1' OR 3+840-840-1=0+0+0+1 or 'A91XRWRl'=' (vom 27.06.2022)

555

-1' OR 3*2<(0+5+840-840) or 'A91XRWRl'=' (vom 27.06.2022)

555

-1' OR 3*2>(0+5+840-840) or 'A91XRWRl'=' (vom 27.06.2022)

555

-1" OR 2+852-852-1=0+0+0+1 -- (vom 27.06.2022)

555

-1" OR 3+852-852-1=0+0+0+1 -- (vom 27.06.2022)

555

-1" OR 3*2<(0+5+852-852) -- (vom 27.06.2022)

555

-1" OR 3*2>(0+5+852-852) -- (vom 27.06.2022)

555

if(now()=sysdate(),sleep(15),0) (vom 27.06.2022)

555

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z (vom 27.06.2022)

555

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z (vom 27.06.2022)

555

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/ (vom 27.06.2022)

555

1 waitfor delay '0:0:15' -- (vom 27.06.2022)

555

MT6216VW'; waitfor delay '0:0:15' -- (vom 27.06.2022)

555

YlDpo7bQ' OR 166=(SELECT 166 FROM PG_SLEEP(15))-- (vom 27.06.2022)

555

v3Xz4mi4') OR 721=(SELECT 721 FROM PG_SLEEP(15))-- (vom 27.06.2022)

555

53KHpDjy')) OR 694=(SELECT 694 FROM PG_SLEEP(15))-- (vom 27.06.2022)

555

dwUQQUrL'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||' (vom 27.06.2022)

555

1'" (vom 27.06.2022)

555

1????%2527%2522 (vom 27.06.2022)

555

@@yqrsl (vom 27.06.2022)

555

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

555

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

555

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

-1 OR 2+918-918-1=0+0+0+1 --

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

-1 OR 3+918-918-1=0+0+0+1 --

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

-1 OR 3*2<(0+5+918-918) --

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

-1 OR 3*2>(0+5+918-918) --

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

-1 OR 2+578-578-1=0+0+0+1

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

-1 OR 3+578-578-1=0+0+0+1

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

-1 OR 3*2<(0+5+578-578)

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

-1 OR 3*2>(0+5+578-578)

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

-1' OR 2+980-980-1=0+0+0+1 --

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

-1' OR 3+980-980-1=0+0+0+1 --

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

-1' OR 3*2<(0+5+980-980) --

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

-1' OR 3*2>(0+5+980-980) --

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

-1' OR 2+675-675-1=0+0+0+1 or 'enaEg4Ty'='

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

-1' OR 3+675-675-1=0+0+0+1 or 'enaEg4Ty'='

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

-1' OR 3*2<(0+5+675-675) or 'enaEg4Ty'='

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

-1' OR 3*2>(0+5+675-675) or 'enaEg4Ty'='

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

-1" OR 2+699-699-1=0+0+0+1 --

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

-1" OR 3+699-699-1=0+0+0+1 --

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

-1" OR 3*2<(0+5+699-699) --

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

-1" OR 3*2>(0+5+699-699) --

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

-1; waitfor delay '0:0:15' --

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

-1); waitfor delay '0:0:15' --

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

1 waitfor delay '0:0:15' --

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

ASn9mnOL'; waitfor delay '0:0:15' --

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

-5 OR 405=(SELECT 405 FROM PG_SLEEP(15))--

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

-5) OR 375=(SELECT 375 FROM PG_SLEEP(15))--

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

-1)) OR 84=(SELECT 84 FROM PG_SLEEP(15))--

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

Od35Vq8G' OR 76=(SELECT 76 FROM PG_SLEEP(15))--

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

xcVdiACc') OR 973=(SELECT 973 FROM PG_SLEEP(15))--

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

XdTuoh04')) OR 159=(SELECT 159 FROM PG_SLEEP(15))--

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

555*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

555'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

1'"

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

1????%2527%2522

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

@@dme6c

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

555

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

555

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

555

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

555

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

555

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

555

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

555

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

555

1'" (vom 27.06.2022)

555

\ (vom 27.06.2022)

555

1????%2527%2522 (vom 27.06.2022)

555

@@Zt3my (vom 27.06.2022)

555

JyI= (vom 27.06.2022)

555

?'?" (vom 27.06.2022)

555

?''?"" (vom 27.06.2022)

555

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

1'"

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

\

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

1????%2527%2522

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

@@0dFgG

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

JyI=

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

?'?"

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

?''?""

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

555

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

555

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

555

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

555

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

555

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

555

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

555

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

555

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

555

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

555

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

555

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

555

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

555

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

555

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

555

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

555

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

555

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

555

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

555

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

555

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

555

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

555

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

555

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

555

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

555

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

555

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

555

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

555

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

555

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

555

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

555

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

555

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

555

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

555

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

555

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

555

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

555

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

555

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

555

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

555

-1 OR 2+467-467-1=0+0+0+1 -- (vom 27.06.2022)

555

-1 OR 3+467-467-1=0+0+0+1 -- (vom 27.06.2022)

555

-1 OR 3*2<(0+5+467-467) -- (vom 27.06.2022)

555

-1 OR 3*2>(0+5+467-467) -- (vom 27.06.2022)

555

-1 OR 2+11-11-1=0+0+0+1 (vom 27.06.2022)

555

-1 OR 3+11-11-1=0+0+0+1 (vom 27.06.2022)

555

-1 OR 3*2<(0+5+11-11) (vom 27.06.2022)

555

-1 OR 3*2>(0+5+11-11) (vom 27.06.2022)

555

-1' OR 2+243-243-1=0+0+0+1 -- (vom 27.06.2022)

555

-1' OR 3+243-243-1=0+0+0+1 -- (vom 27.06.2022)

555

-1' OR 3*2<(0+5+243-243) -- (vom 27.06.2022)

555

-1' OR 3*2>(0+5+243-243) -- (vom 27.06.2022)

555

-1' OR 2+984-984-1=0+0+0+1 or 'iSiH9IIz'=' (vom 27.06.2022)

555

-1' OR 3+984-984-1=0+0+0+1 or 'iSiH9IIz'=' (vom 27.06.2022)

555

-1' OR 3*2<(0+5+984-984) or 'iSiH9IIz'=' (vom 27.06.2022)

555

-1' OR 3*2>(0+5+984-984) or 'iSiH9IIz'=' (vom 27.06.2022)

555

-1" OR 2+560-560-1=0+0+0+1 -- (vom 27.06.2022)

555

-1" OR 3+560-560-1=0+0+0+1 -- (vom 27.06.2022)

555

-1" OR 3*2<(0+5+560-560) -- (vom 27.06.2022)

555

-1" OR 3*2>(0+5+560-560) -- (vom 27.06.2022)

555

173' (vom 27.06.2022)

555

if(now()=sysdate(),sleep(12),0) (vom 27.06.2022)

555

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(12),0))XOR'Z (vom 27.06.2022)

555

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(12),0))XOR"Z (vom 27.06.2022)

555

(select(0)from(select(sleep(12)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(12)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(12)))v)+"*/ (vom 27.06.2022)

555

1 waitfor delay '0:0:12' -- (vom 27.06.2022)

555

3zTKuU7K'; waitfor delay '0:0:12' -- (vom 27.06.2022)

555

srD3fxzr' OR 258=(SELECT 258 FROM PG_SLEEP(12))-- (vom 27.06.2022)

555

bZLNs8sd') OR 59=(SELECT 59 FROM PG_SLEEP(12))-- (vom 27.06.2022)

555

4MUn4PyX')) OR 743=(SELECT 743 FROM PG_SLEEP(12))-- (vom 27.06.2022)

555

qeNtfPNC'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),12)||' (vom 27.06.2022)

555

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

555

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

555

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

-1 OR 2+910-910-1=0+0+0+1 --

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

-1 OR 3+910-910-1=0+0+0+1 --

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

-1 OR 3*2<(0+5+910-910) --

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

-1 OR 3*2>(0+5+910-910) --

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

-1 OR 2+788-788-1=0+0+0+1

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

-1 OR 3+788-788-1=0+0+0+1

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

-1 OR 3*2<(0+5+788-788)

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

-1 OR 3*2>(0+5+788-788)

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

-1' OR 2+351-351-1=0+0+0+1 --

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

-1' OR 3+351-351-1=0+0+0+1 --

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

-1' OR 3*2<(0+5+351-351) --

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

-1' OR 3*2>(0+5+351-351) --

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

-1' OR 2+99-99-1=0+0+0+1 or 'sPKXqIEY'='

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

-1' OR 3+99-99-1=0+0+0+1 or 'sPKXqIEY'='

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

-1' OR 3*2<(0+5+99-99) or 'sPKXqIEY'='

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

-1' OR 3*2>(0+5+99-99) or 'sPKXqIEY'='

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

-1" OR 2+558-558-1=0+0+0+1 --

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

-1" OR 3+558-558-1=0+0+0+1 --

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

-1" OR 3*2<(0+5+558-558) --

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

-1" OR 3*2>(0+5+558-558) --

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

151'

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

if(now()=sysdate(),sleep(12),0)

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(12),0))XOR'Z

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(12),0))XOR"Z

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

(select(0)from(select(sleep(12)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(12)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(12)))v)+"*/

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

-1; waitfor delay '0:0:12' --

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

-1); waitfor delay '0:0:12' --

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

1 waitfor delay '0:0:12' --

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

Mz2aJ84U'; waitfor delay '0:0:12' --

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

-5 OR 556=(SELECT 556 FROM PG_SLEEP(12))--

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

-5) OR 777=(SELECT 777 FROM PG_SLEEP(12))--

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

-1)) OR 110=(SELECT 110 FROM PG_SLEEP(12))--

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

kSURsJ2b' OR 265=(SELECT 265 FROM PG_SLEEP(12))--

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

3Xj558YM') OR 646=(SELECT 646 FROM PG_SLEEP(12))--

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

dO1PpJrF')) OR 507=(SELECT 507 FROM PG_SLEEP(12))--

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

555*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),12)

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

555'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),12)||'
* Unsere Angebote richten sich ausschließlich an Unternehmer wie KFO-Fachpraxen, Zahnärzte sowie Fachhändler(§14 BGB). Wir schließen keine Verträge mit Verbrauchern (§ 13 BGB). Alle Preisangaben verstehen sich zuzüglich gesetzlich gültiger Umsatzsteuer und den Versandkosten.