Indirect Bonding Using Custom IQ & Assure

Indirect Bonding Using Custom IQ & Assure

Kommentare zum Video

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

555

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

555

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

555

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

555

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

555

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

555

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

555

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

555

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

555

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

555

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

555

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

555

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

555

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

555

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

555

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

555

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

555

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

555

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

555

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

555

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

555

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

555

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

555

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

555

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

555

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

555

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

555

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

555

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

555

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

555

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

555

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

555

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

555

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

555

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

555

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

555

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

555

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

555

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

555

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

555

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

555

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

555

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

555

-1 OR 2+861-861-1=0+0+0+1 -- (vom 30.12.2021)

555

-1 OR 3+861-861-1=0+0+0+1 -- (vom 30.12.2021)

555

-1 OR 3*2<(0+5+861-861) -- (vom 30.12.2021)

555

-1 OR 3*2>(0+5+861-861) -- (vom 30.12.2021)

555

-1 OR 2+649-649-1=0+0+0+1 (vom 30.12.2021)

555

-1 OR 3+649-649-1=0+0+0+1 (vom 30.12.2021)

555

-1 OR 3*2<(0+5+649-649) (vom 30.12.2021)

555

-1 OR 3*2>(0+5+649-649) (vom 30.12.2021)

555

-1' OR 2+646-646-1=0+0+0+1 -- (vom 30.12.2021)

555

-1' OR 3+646-646-1=0+0+0+1 -- (vom 30.12.2021)

555

-1' OR 3*2<(0+5+646-646) -- (vom 30.12.2021)

555

-1' OR 3*2>(0+5+646-646) -- (vom 30.12.2021)

555

-1' OR 2+633-633-1=0+0+0+1 or '1HJybwqL'=' (vom 30.12.2021)

555

-1' OR 3+633-633-1=0+0+0+1 or '1HJybwqL'=' (vom 30.12.2021)

555

-1' OR 3*2<(0+5+633-633) or '1HJybwqL'=' (vom 30.12.2021)

555

-1' OR 3*2>(0+5+633-633) or '1HJybwqL'=' (vom 30.12.2021)

555

-1" OR 2+807-807-1=0+0+0+1 -- (vom 30.12.2021)

555

-1" OR 3+807-807-1=0+0+0+1 -- (vom 30.12.2021)

555

-1" OR 3*2<(0+5+807-807) -- (vom 30.12.2021)

555

-1" OR 3*2>(0+5+807-807) -- (vom 30.12.2021)

555

if(now()=sysdate(),sleep(15),0) (vom 30.12.2021)

555

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z (vom 30.12.2021)

555

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z (vom 30.12.2021)

555

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/ (vom 30.12.2021)

555

1 waitfor delay '0:0:15' -- (vom 30.12.2021)

555

akEoTody'; waitfor delay '0:0:15' -- (vom 30.12.2021)

555

K5Rriqza' OR 644=(SELECT 644 FROM PG_SLEEP(15))-- (vom 30.12.2021)

555

HFTmXPYa') OR 785=(SELECT 785 FROM PG_SLEEP(15))-- (vom 30.12.2021)

555

auflzygP')) OR 218=(SELECT 218 FROM PG_SLEEP(15))-- (vom 30.12.2021)

555

ZMskyuza'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||' (vom 30.12.2021)

555

1'" (vom 30.12.2021)

555

1 (vom 30.12.2021)

555

@@DCofP (vom 30.12.2021)

555

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

555

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

555

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

-1 OR 2+454-454-1=0+0+0+1 --

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

-1 OR 3+454-454-1=0+0+0+1 --

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

-1 OR 3*2<(0+5+454-454) --

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

-1 OR 3*2>(0+5+454-454) --

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

-1 OR 2+977-977-1=0+0+0+1

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

-1 OR 3+977-977-1=0+0+0+1

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

-1 OR 3*2<(0+5+977-977)

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

-1 OR 3*2>(0+5+977-977)

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

-1' OR 2+372-372-1=0+0+0+1 --

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

-1' OR 3+372-372-1=0+0+0+1 --

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

-1' OR 3*2<(0+5+372-372) --

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

-1' OR 3*2>(0+5+372-372) --

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

-1' OR 2+541-541-1=0+0+0+1 or 'YosqKVP1'='

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

-1' OR 3+541-541-1=0+0+0+1 or 'YosqKVP1'='

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

-1' OR 3*2<(0+5+541-541) or 'YosqKVP1'='

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

-1' OR 3*2>(0+5+541-541) or 'YosqKVP1'='

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

-1" OR 2+68-68-1=0+0+0+1 --

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

-1" OR 3+68-68-1=0+0+0+1 --

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

-1" OR 3*2<(0+5+68-68) --

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

-1" OR 3*2>(0+5+68-68) --

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

-1; waitfor delay '0:0:15' --

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

-1); waitfor delay '0:0:15' --

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

1 waitfor delay '0:0:15' --

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

VtrZhcka'; waitfor delay '0:0:15' --

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

-5 OR 627=(SELECT 627 FROM PG_SLEEP(15))--

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

-5) OR 103=(SELECT 103 FROM PG_SLEEP(15))--

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

-1)) OR 499=(SELECT 499 FROM PG_SLEEP(15))--

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

a8DHqDt9' OR 964=(SELECT 964 FROM PG_SLEEP(15))--

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

cvNgZE22') OR 80=(SELECT 80 FROM PG_SLEEP(15))--

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

ZZQ6xuvo')) OR 928=(SELECT 928 FROM PG_SLEEP(15))--

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

555*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

555'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

1'"

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

1

ZMskyuza (vom 30.12.2021)

@@BMhrX

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

555

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

555

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

555

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

555

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

555

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

555

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

555

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

555

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

555

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

555

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

555

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

555

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

555

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

555

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

555

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

555

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

555

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

555

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

555

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

555

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

555

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

555

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

555

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

555

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

555

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

555

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

555

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

555

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

555

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

555

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

555

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

555

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

555

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

555

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

555

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

555

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

555

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

555

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

555

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

555

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

555

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

555

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

555

-1 OR 2+841-841-1=0+0+0+1 -- (vom 27.06.2022)

555

-1 OR 3+841-841-1=0+0+0+1 -- (vom 27.06.2022)

555

-1 OR 3*2<(0+5+841-841) -- (vom 27.06.2022)

555

-1 OR 3*2>(0+5+841-841) -- (vom 27.06.2022)

555

-1 OR 2+511-511-1=0+0+0+1 (vom 27.06.2022)

555

-1 OR 3+511-511-1=0+0+0+1 (vom 27.06.2022)

555

-1 OR 3*2<(0+5+511-511) (vom 27.06.2022)

555

-1 OR 3*2>(0+5+511-511) (vom 27.06.2022)

555

-1' OR 2+904-904-1=0+0+0+1 -- (vom 27.06.2022)

555

-1' OR 3+904-904-1=0+0+0+1 -- (vom 27.06.2022)

555

-1' OR 3*2<(0+5+904-904) -- (vom 27.06.2022)

555

-1' OR 3*2>(0+5+904-904) -- (vom 27.06.2022)

555

-1' OR 2+840-840-1=0+0+0+1 or 'A91XRWRl'=' (vom 27.06.2022)

555

-1' OR 3+840-840-1=0+0+0+1 or 'A91XRWRl'=' (vom 27.06.2022)

555

-1' OR 3*2<(0+5+840-840) or 'A91XRWRl'=' (vom 27.06.2022)

555

-1' OR 3*2>(0+5+840-840) or 'A91XRWRl'=' (vom 27.06.2022)

555

-1" OR 2+852-852-1=0+0+0+1 -- (vom 27.06.2022)

555

-1" OR 3+852-852-1=0+0+0+1 -- (vom 27.06.2022)

555

-1" OR 3*2<(0+5+852-852) -- (vom 27.06.2022)

555

-1" OR 3*2>(0+5+852-852) -- (vom 27.06.2022)

555

if(now()=sysdate(),sleep(15),0) (vom 27.06.2022)

555

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z (vom 27.06.2022)

555

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z (vom 27.06.2022)

555

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/ (vom 27.06.2022)

555

1 waitfor delay '0:0:15' -- (vom 27.06.2022)

555

MT6216VW'; waitfor delay '0:0:15' -- (vom 27.06.2022)

555

YlDpo7bQ' OR 166=(SELECT 166 FROM PG_SLEEP(15))-- (vom 27.06.2022)

555

v3Xz4mi4') OR 721=(SELECT 721 FROM PG_SLEEP(15))-- (vom 27.06.2022)

555

53KHpDjy')) OR 694=(SELECT 694 FROM PG_SLEEP(15))-- (vom 27.06.2022)

555

dwUQQUrL'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||' (vom 27.06.2022)

555

1'" (vom 27.06.2022)

555

1????%2527%2522 (vom 27.06.2022)

555

@@yqrsl (vom 27.06.2022)

555

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

555

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

555

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

-1 OR 2+918-918-1=0+0+0+1 --

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

-1 OR 3+918-918-1=0+0+0+1 --

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

-1 OR 3*2<(0+5+918-918) --

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

-1 OR 3*2>(0+5+918-918) --

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

-1 OR 2+578-578-1=0+0+0+1

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

-1 OR 3+578-578-1=0+0+0+1

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

-1 OR 3*2<(0+5+578-578)

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

-1 OR 3*2>(0+5+578-578)

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

-1' OR 2+980-980-1=0+0+0+1 --

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

-1' OR 3+980-980-1=0+0+0+1 --

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

-1' OR 3*2<(0+5+980-980) --

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

-1' OR 3*2>(0+5+980-980) --

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

-1' OR 2+675-675-1=0+0+0+1 or 'enaEg4Ty'='

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

-1' OR 3+675-675-1=0+0+0+1 or 'enaEg4Ty'='

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

-1' OR 3*2<(0+5+675-675) or 'enaEg4Ty'='

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

-1' OR 3*2>(0+5+675-675) or 'enaEg4Ty'='

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

-1" OR 2+699-699-1=0+0+0+1 --

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

-1" OR 3+699-699-1=0+0+0+1 --

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

-1" OR 3*2<(0+5+699-699) --

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

-1" OR 3*2>(0+5+699-699) --

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

-1; waitfor delay '0:0:15' --

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

-1); waitfor delay '0:0:15' --

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

1 waitfor delay '0:0:15' --

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

ASn9mnOL'; waitfor delay '0:0:15' --

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

-5 OR 405=(SELECT 405 FROM PG_SLEEP(15))--

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

-5) OR 375=(SELECT 375 FROM PG_SLEEP(15))--

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

-1)) OR 84=(SELECT 84 FROM PG_SLEEP(15))--

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

Od35Vq8G' OR 76=(SELECT 76 FROM PG_SLEEP(15))--

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

xcVdiACc') OR 973=(SELECT 973 FROM PG_SLEEP(15))--

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

XdTuoh04')) OR 159=(SELECT 159 FROM PG_SLEEP(15))--

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

555*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

555'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

1'"

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

1????%2527%2522

dwUQQUrL (vom 27.06.2022)

@@dme6c

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

555

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

555

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

555

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

555

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

555

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

555

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

555

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

555

1'" (vom 27.06.2022)

555

\ (vom 27.06.2022)

555

1????%2527%2522 (vom 27.06.2022)

555

@@Zt3my (vom 27.06.2022)

555

JyI= (vom 27.06.2022)

555

?'?" (vom 27.06.2022)

555

?''?"" (vom 27.06.2022)

555

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

1'"

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

\

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

1????%2527%2522

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

@@0dFgG

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

JyI=

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

?'?"

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

?''?""

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

555

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

555

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

555

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

555

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

555

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

555

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

555

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

555

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

555

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

555

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

555

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

555

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

555

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

555

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

555

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

555

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

555

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

555

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

555

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

555

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

555

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

555

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

555

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

555

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

555

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

555

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

555

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

555

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

555

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

555

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

555

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

555

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

555

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

555

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

555

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

555

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

555

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

555

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

555

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

555

-1 OR 2+467-467-1=0+0+0+1 -- (vom 27.06.2022)

555

-1 OR 3+467-467-1=0+0+0+1 -- (vom 27.06.2022)

555

-1 OR 3*2<(0+5+467-467) -- (vom 27.06.2022)

555

-1 OR 3*2>(0+5+467-467) -- (vom 27.06.2022)

555

-1 OR 2+11-11-1=0+0+0+1 (vom 27.06.2022)

555

-1 OR 3+11-11-1=0+0+0+1 (vom 27.06.2022)

555

-1 OR 3*2<(0+5+11-11) (vom 27.06.2022)

555

-1 OR 3*2>(0+5+11-11) (vom 27.06.2022)

555

-1' OR 2+243-243-1=0+0+0+1 -- (vom 27.06.2022)

555

-1' OR 3+243-243-1=0+0+0+1 -- (vom 27.06.2022)

555

-1' OR 3*2<(0+5+243-243) -- (vom 27.06.2022)

555

-1' OR 3*2>(0+5+243-243) -- (vom 27.06.2022)

555

-1' OR 2+984-984-1=0+0+0+1 or 'iSiH9IIz'=' (vom 27.06.2022)

555

-1' OR 3+984-984-1=0+0+0+1 or 'iSiH9IIz'=' (vom 27.06.2022)

555

-1' OR 3*2<(0+5+984-984) or 'iSiH9IIz'=' (vom 27.06.2022)

555

-1' OR 3*2>(0+5+984-984) or 'iSiH9IIz'=' (vom 27.06.2022)

555

-1" OR 2+560-560-1=0+0+0+1 -- (vom 27.06.2022)

555

-1" OR 3+560-560-1=0+0+0+1 -- (vom 27.06.2022)

555

-1" OR 3*2<(0+5+560-560) -- (vom 27.06.2022)

555

-1" OR 3*2>(0+5+560-560) -- (vom 27.06.2022)

555

173' (vom 27.06.2022)

555

if(now()=sysdate(),sleep(12),0) (vom 27.06.2022)

555

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(12),0))XOR'Z (vom 27.06.2022)

555

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(12),0))XOR"Z (vom 27.06.2022)

555

(select(0)from(select(sleep(12)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(12)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(12)))v)+"*/ (vom 27.06.2022)

555

1 waitfor delay '0:0:12' -- (vom 27.06.2022)

555

3zTKuU7K'; waitfor delay '0:0:12' -- (vom 27.06.2022)

555

srD3fxzr' OR 258=(SELECT 258 FROM PG_SLEEP(12))-- (vom 27.06.2022)

555

bZLNs8sd') OR 59=(SELECT 59 FROM PG_SLEEP(12))-- (vom 27.06.2022)

555

4MUn4PyX')) OR 743=(SELECT 743 FROM PG_SLEEP(12))-- (vom 27.06.2022)

555

qeNtfPNC'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),12)||' (vom 27.06.2022)

555

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

555

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

555

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

-1 OR 2+910-910-1=0+0+0+1 --

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

-1 OR 3+910-910-1=0+0+0+1 --

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

-1 OR 3*2<(0+5+910-910) --

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

-1 OR 3*2>(0+5+910-910) --

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

-1 OR 2+788-788-1=0+0+0+1

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

-1 OR 3+788-788-1=0+0+0+1

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

-1 OR 3*2<(0+5+788-788)

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

-1 OR 3*2>(0+5+788-788)

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

-1' OR 2+351-351-1=0+0+0+1 --

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

-1' OR 3+351-351-1=0+0+0+1 --

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

-1' OR 3*2<(0+5+351-351) --

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

-1' OR 3*2>(0+5+351-351) --

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

-1' OR 2+99-99-1=0+0+0+1 or 'sPKXqIEY'='

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

-1' OR 3+99-99-1=0+0+0+1 or 'sPKXqIEY'='

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

-1' OR 3*2<(0+5+99-99) or 'sPKXqIEY'='

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

-1' OR 3*2>(0+5+99-99) or 'sPKXqIEY'='

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

-1" OR 2+558-558-1=0+0+0+1 --

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

-1" OR 3+558-558-1=0+0+0+1 --

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

-1" OR 3*2<(0+5+558-558) --

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

-1" OR 3*2>(0+5+558-558) --

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

151'

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

if(now()=sysdate(),sleep(12),0)

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(12),0))XOR'Z

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(12),0))XOR"Z

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

(select(0)from(select(sleep(12)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(12)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(12)))v)+"*/

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

-1; waitfor delay '0:0:12' --

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

-1); waitfor delay '0:0:12' --

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

1 waitfor delay '0:0:12' --

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

Mz2aJ84U'; waitfor delay '0:0:12' --

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

-5 OR 556=(SELECT 556 FROM PG_SLEEP(12))--

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

-5) OR 777=(SELECT 777 FROM PG_SLEEP(12))--

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

-1)) OR 110=(SELECT 110 FROM PG_SLEEP(12))--

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

kSURsJ2b' OR 265=(SELECT 265 FROM PG_SLEEP(12))--

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

3Xj558YM') OR 646=(SELECT 646 FROM PG_SLEEP(12))--

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

dO1PpJrF')) OR 507=(SELECT 507 FROM PG_SLEEP(12))--

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

555*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),12)

qeNtfPNC (vom 27.06.2022)

555'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),12)||'

ooJpiued (vom 19.07.2022)

555

ooJpiued (vom 19.07.2022)

555

ooJpiued (vom 19.07.2022)

555

ooJpiued (vom 19.07.2022)

555

ooJpiued (vom 19.07.2022)

555

ooJpiued (vom 19.07.2022)

555

ooJpiued (vom 19.07.2022)

555

ooJpiued (vom 19.07.2022)

555

ooJpiued (vom 19.07.2022)

555

ooJpiued (vom 19.07.2022)

555

ooJpiued (vom 19.07.2022)

555

ooJpiued (vom 19.07.2022)

555

ooJpiued (vom 19.07.2022)

555

ooJpiued (vom 19.07.2022)

555

ooJpiued (vom 19.07.2022)

555

ooJpiued (vom 19.07.2022)

555

ooJpiued (vom 19.07.2022)

555

ooJpiued (vom 19.07.2022)

555

ooJpiued (vom 19.07.2022)

555

ooJpiued (vom 19.07.2022)

555

ooJpiued (vom 19.07.2022)

555

ooJpiued (vom 19.07.2022)

555

ooJpiued (vom 19.07.2022)

555

ooJpiued (vom 19.07.2022)

555

ooJpiued (vom 19.07.2022)

555

ooJpiued (vom 19.07.2022)

555

ooJpiued (vom 19.07.2022)

555

ooJpiued (vom 19.07.2022)

555

ooJpiued (vom 19.07.2022)

555

ooJpiued (vom 19.07.2022)

555

ooJpiued (vom 19.07.2022)

555

ooJpiued (vom 19.07.2022)

555

ooJpiued (vom 19.07.2022)

555

ooJpiued (vom 19.07.2022)

555

ooJpiued (vom 19.07.2022)

555

ooJpiued (vom 19.07.2022)

555

ooJpiued (vom 19.07.2022)

555

ooJpiued (vom 19.07.2022)

555

ooJpiued (vom 19.07.2022)

555

ooJpiued (vom 19.07.2022)

555

ooJpiued (vom 19.07.2022)

555

ooJpiued (vom 19.07.2022)

555

ooJpiued (vom 19.07.2022)

555

-1 OR 2+566-566-1=0+0+0+1 -- (vom 19.07.2022)

555

-1 OR 3+566-566-1=0+0+0+1 -- (vom 19.07.2022)

555

-1 OR 3*2<(0+5+566-566) -- (vom 19.07.2022)

555

-1 OR 3*2>(0+5+566-566) -- (vom 19.07.2022)

555

-1 OR 2+425-425-1=0+0+0+1 (vom 19.07.2022)

555

-1 OR 3+425-425-1=0+0+0+1 (vom 19.07.2022)

555

-1 OR 3*2<(0+5+425-425) (vom 19.07.2022)

555

-1 OR 3*2>(0+5+425-425) (vom 19.07.2022)

555

-1' OR 2+771-771-1=0+0+0+1 -- (vom 19.07.2022)

555

-1' OR 3+771-771-1=0+0+0+1 -- (vom 19.07.2022)

555

-1' OR 3*2<(0+5+771-771) -- (vom 19.07.2022)

555

-1' OR 3*2>(0+5+771-771) -- (vom 19.07.2022)

555

-1' OR 2+384-384-1=0+0+0+1 or 'qNdGkji6'=' (vom 19.07.2022)

555

-1' OR 3+384-384-1=0+0+0+1 or 'qNdGkji6'=' (vom 19.07.2022)

555

-1' OR 3*2<(0+5+384-384) or 'qNdGkji6'=' (vom 19.07.2022)

555

-1' OR 3*2>(0+5+384-384) or 'qNdGkji6'=' (vom 19.07.2022)

555

-1" OR 2+290-290-1=0+0+0+1 -- (vom 19.07.2022)

555

-1" OR 3+290-290-1=0+0+0+1 -- (vom 19.07.2022)

555

-1" OR 3*2<(0+5+290-290) -- (vom 19.07.2022)

555

-1" OR 3*2>(0+5+290-290) -- (vom 19.07.2022)

555

if(now()=sysdate(),sleep(15),0) (vom 19.07.2022)

555

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z (vom 19.07.2022)

555

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z (vom 19.07.2022)

555

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/ (vom 19.07.2022)

555

1 waitfor delay '0:0:15' -- (vom 19.07.2022)

555

M4qkdXat'; waitfor delay '0:0:15' -- (vom 19.07.2022)

555

T13BnJMX' OR 102=(SELECT 102 FROM PG_SLEEP(15))-- (vom 19.07.2022)

555

GdQSB7cJ') OR 16=(SELECT 16 FROM PG_SLEEP(15))-- (vom 19.07.2022)

555

Ew6HHMoF')) OR 392=(SELECT 392 FROM PG_SLEEP(15))-- (vom 19.07.2022)

555

ooJpiued'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||' (vom 19.07.2022)

555

1'" (vom 19.07.2022)

555

1????%2527%2522 (vom 19.07.2022)

555

@@cPFjn (vom 19.07.2022)

555

ooJpiued (vom 19.07.2022)

555

ooJpiued (vom 19.07.2022)

555

ooJpiued (vom 19.07.2022)

-1 OR 2+956-956-1=0+0+0+1 --

ooJpiued (vom 19.07.2022)

-1 OR 3+956-956-1=0+0+0+1 --

ooJpiued (vom 19.07.2022)

-1 OR 3*2<(0+5+956-956) --

ooJpiued (vom 19.07.2022)

-1 OR 3*2>(0+5+956-956) --

ooJpiued (vom 19.07.2022)

-1 OR 2+306-306-1=0+0+0+1

ooJpiued (vom 19.07.2022)

-1 OR 3+306-306-1=0+0+0+1

ooJpiued (vom 19.07.2022)

-1 OR 3*2<(0+5+306-306)

ooJpiued (vom 19.07.2022)

-1 OR 3*2>(0+5+306-306)

ooJpiued (vom 19.07.2022)

-1' OR 2+626-626-1=0+0+0+1 --

ooJpiued (vom 19.07.2022)

-1' OR 3+626-626-1=0+0+0+1 --

ooJpiued (vom 19.07.2022)

-1' OR 3*2<(0+5+626-626) --

ooJpiued (vom 19.07.2022)

-1' OR 3*2>(0+5+626-626) --

ooJpiued (vom 19.07.2022)

-1' OR 2+113-113-1=0+0+0+1 or 'xVl8F86j'='

ooJpiued (vom 19.07.2022)

-1' OR 3+113-113-1=0+0+0+1 or 'xVl8F86j'='

ooJpiued (vom 19.07.2022)

-1' OR 3*2<(0+5+113-113) or 'xVl8F86j'='

ooJpiued (vom 19.07.2022)

-1' OR 3*2>(0+5+113-113) or 'xVl8F86j'='

ooJpiued (vom 19.07.2022)

-1" OR 2+149-149-1=0+0+0+1 --

ooJpiued (vom 19.07.2022)

-1" OR 3+149-149-1=0+0+0+1 --

ooJpiued (vom 19.07.2022)

-1" OR 3*2<(0+5+149-149) --

ooJpiued (vom 19.07.2022)

-1" OR 3*2>(0+5+149-149) --

ooJpiued (vom 19.07.2022)

if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

ooJpiued (vom 19.07.2022)

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

ooJpiued (vom 19.07.2022)

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

ooJpiued (vom 19.07.2022)

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

ooJpiued (vom 19.07.2022)

-1; waitfor delay '0:0:15' --

ooJpiued (vom 19.07.2022)

-1); waitfor delay '0:0:15' --

ooJpiued (vom 19.07.2022)

1 waitfor delay '0:0:15' --

ooJpiued (vom 19.07.2022)

PIQFBzdX'; waitfor delay '0:0:15' --

ooJpiued (vom 19.07.2022)

-5 OR 272=(SELECT 272 FROM PG_SLEEP(15))--

ooJpiued (vom 19.07.2022)

-5) OR 448=(SELECT 448 FROM PG_SLEEP(15))--

ooJpiued (vom 19.07.2022)

-1)) OR 249=(SELECT 249 FROM PG_SLEEP(15))--

ooJpiued (vom 19.07.2022)

KPqxYkiu' OR 302=(SELECT 302 FROM PG_SLEEP(15))--

ooJpiued (vom 19.07.2022)

8YhyJnI9') OR 909=(SELECT 909 FROM PG_SLEEP(15))--

ooJpiued (vom 19.07.2022)

GpZnJOPY')) OR 679=(SELECT 679 FROM PG_SLEEP(15))--

ooJpiued (vom 19.07.2022)

555*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)

ooJpiued (vom 19.07.2022)

555'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

ooJpiued (vom 19.07.2022)

1'"

ooJpiued (vom 19.07.2022)

1????%2527%2522

ooJpiued (vom 19.07.2022)

@@5gR6l

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

555

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

555

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

555

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

555

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

555

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

555

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

555

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

555

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

555

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

555

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

555

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

555

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

555

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

555

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

555

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

555

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

555

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

555

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

555

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

555

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

555

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

555

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

555

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

555

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

555

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

555

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

555

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

555

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

555

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

555

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

555

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

555

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

555

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

555

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

555

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

555

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

555

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

555

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

555

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

555

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

555

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

555

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

555

-1 OR 2+202-202-1=0+0+0+1 -- (vom 09.08.2022)

555

-1 OR 3+202-202-1=0+0+0+1 -- (vom 09.08.2022)

555

-1 OR 3*2<(0+5+202-202) -- (vom 09.08.2022)

555

-1 OR 3*2>(0+5+202-202) -- (vom 09.08.2022)

555

-1 OR 2+238-238-1=0+0+0+1 (vom 09.08.2022)

555

-1 OR 3+238-238-1=0+0+0+1 (vom 09.08.2022)

555

-1 OR 3*2<(0+5+238-238) (vom 09.08.2022)

555

-1 OR 3*2>(0+5+238-238) (vom 09.08.2022)

555

-1' OR 2+532-532-1=0+0+0+1 -- (vom 09.08.2022)

555

-1' OR 3+532-532-1=0+0+0+1 -- (vom 09.08.2022)

555

-1' OR 3*2<(0+5+532-532) -- (vom 09.08.2022)

555

-1' OR 3*2>(0+5+532-532) -- (vom 09.08.2022)

555

-1' OR 2+912-912-1=0+0+0+1 or '1SohsUuL'=' (vom 09.08.2022)

555

-1' OR 3+912-912-1=0+0+0+1 or '1SohsUuL'=' (vom 09.08.2022)

555

-1' OR 3*2<(0+5+912-912) or '1SohsUuL'=' (vom 09.08.2022)

555

-1' OR 3*2>(0+5+912-912) or '1SohsUuL'=' (vom 09.08.2022)

555

-1" OR 2+880-880-1=0+0+0+1 -- (vom 09.08.2022)

555

-1" OR 3+880-880-1=0+0+0+1 -- (vom 09.08.2022)

555

-1" OR 3*2<(0+5+880-880) -- (vom 09.08.2022)

555

-1" OR 3*2>(0+5+880-880) -- (vom 09.08.2022)

555

if(now()=sysdate(),sleep(15),0) (vom 09.08.2022)

555

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z (vom 09.08.2022)

555

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z (vom 09.08.2022)

555

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/ (vom 09.08.2022)

555

1 waitfor delay '0:0:15' -- (vom 09.08.2022)

555

PRSbFkb9'; waitfor delay '0:0:15' -- (vom 09.08.2022)

555

CqZJkLkn' OR 906=(SELECT 906 FROM PG_SLEEP(15))-- (vom 09.08.2022)

555

MQkM1nLJ') OR 565=(SELECT 565 FROM PG_SLEEP(15))-- (vom 09.08.2022)

555

d2jzbvBD')) OR 441=(SELECT 441 FROM PG_SLEEP(15))-- (vom 09.08.2022)

555

TzwSVsOw'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||' (vom 09.08.2022)

555

1'" (vom 09.08.2022)

555

1????%2527%2522 (vom 09.08.2022)

555

@@0vWmg (vom 09.08.2022)

555

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

555

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

555

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

-1 OR 2+71-71-1=0+0+0+1 --

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

-1 OR 3+71-71-1=0+0+0+1 --

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

-1 OR 3*2<(0+5+71-71) --

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

-1 OR 3*2>(0+5+71-71) --

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

-1 OR 2+528-528-1=0+0+0+1

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

-1 OR 3+528-528-1=0+0+0+1

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

-1 OR 3*2<(0+5+528-528)

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

-1 OR 3*2>(0+5+528-528)

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

-1' OR 2+291-291-1=0+0+0+1 --

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

-1' OR 3+291-291-1=0+0+0+1 --

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

-1' OR 3*2<(0+5+291-291) --

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

-1' OR 3*2>(0+5+291-291) --

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

-1' OR 2+281-281-1=0+0+0+1 or 'AbIAMUjo'='

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

-1' OR 3+281-281-1=0+0+0+1 or 'AbIAMUjo'='

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

-1' OR 3*2<(0+5+281-281) or 'AbIAMUjo'='

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

-1' OR 3*2>(0+5+281-281) or 'AbIAMUjo'='

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

-1" OR 2+516-516-1=0+0+0+1 --

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

-1" OR 3+516-516-1=0+0+0+1 --

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

-1" OR 3*2<(0+5+516-516) --

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

-1" OR 3*2>(0+5+516-516) --

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

-1; waitfor delay '0:0:15' --

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

-1); waitfor delay '0:0:15' --

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

1 waitfor delay '0:0:15' --

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

Esk5ew4k'; waitfor delay '0:0:15' --

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

-5 OR 955=(SELECT 955 FROM PG_SLEEP(15))--

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

-5) OR 959=(SELECT 959 FROM PG_SLEEP(15))--

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

-1)) OR 972=(SELECT 972 FROM PG_SLEEP(15))--

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

ojmRa9om' OR 165=(SELECT 165 FROM PG_SLEEP(15))--

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

wObNcUqG') OR 16=(SELECT 16 FROM PG_SLEEP(15))--

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

tNeKbWNL')) OR 647=(SELECT 647 FROM PG_SLEEP(15))--

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

555*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

555'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

1'"

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

1????%2527%2522

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

@@KxKFi

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

555

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

555

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

555

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

555

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

555

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

555

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

555

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

555

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

555

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

555

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

555

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

555

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

555

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

555

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

555

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

555

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

555

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

555

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

555

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

555

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

555

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

555

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

555

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

555

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

555

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

555

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

555

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

555

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

555

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

555

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

555

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

555

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

555

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

555

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

555

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

555

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

555

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

555

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

555

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

555

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

555

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

555

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

555

-1 OR 2+921-921-1=0+0+0+1 -- (vom 09.08.2022)

555

-1 OR 3+921-921-1=0+0+0+1 -- (vom 09.08.2022)

555

-1 OR 3*2<(0+5+921-921) -- (vom 09.08.2022)

555

-1 OR 3*2>(0+5+921-921) -- (vom 09.08.2022)

555

-1 OR 2+861-861-1=0+0+0+1 (vom 09.08.2022)

555

-1 OR 3+861-861-1=0+0+0+1 (vom 09.08.2022)

555

-1 OR 3*2<(0+5+861-861) (vom 09.08.2022)

555

-1 OR 3*2>(0+5+861-861) (vom 09.08.2022)

555

-1' OR 2+723-723-1=0+0+0+1 -- (vom 09.08.2022)

555

-1' OR 3+723-723-1=0+0+0+1 -- (vom 09.08.2022)

555

-1' OR 3*2<(0+5+723-723) -- (vom 09.08.2022)

555

-1' OR 3*2>(0+5+723-723) -- (vom 09.08.2022)

555

-1' OR 2+41-41-1=0+0+0+1 or 'SVbhxunq'=' (vom 09.08.2022)

555

-1' OR 3+41-41-1=0+0+0+1 or 'SVbhxunq'=' (vom 09.08.2022)

555

-1' OR 3*2<(0+5+41-41) or 'SVbhxunq'=' (vom 09.08.2022)

555

-1' OR 3*2>(0+5+41-41) or 'SVbhxunq'=' (vom 09.08.2022)

555

-1" OR 2+980-980-1=0+0+0+1 -- (vom 09.08.2022)

555

-1" OR 3+980-980-1=0+0+0+1 -- (vom 09.08.2022)

555

-1" OR 3*2<(0+5+980-980) -- (vom 09.08.2022)

555

-1" OR 3*2>(0+5+980-980) -- (vom 09.08.2022)

555

if(now()=sysdate(),sleep(15),0) (vom 09.08.2022)

555

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z (vom 09.08.2022)

555

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z (vom 09.08.2022)

555

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/ (vom 09.08.2022)

555

1 waitfor delay '0:0:15' -- (vom 09.08.2022)

555

PBcbFI9f'; waitfor delay '0:0:15' -- (vom 09.08.2022)

555

srtAUMdA' OR 963=(SELECT 963 FROM PG_SLEEP(15))-- (vom 09.08.2022)

555

TCCsVEsY') OR 488=(SELECT 488 FROM PG_SLEEP(15))-- (vom 09.08.2022)

555

1rR5Ixqv')) OR 435=(SELECT 435 FROM PG_SLEEP(15))-- (vom 09.08.2022)

555

TzwSVsOw'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||' (vom 09.08.2022)

555

1'" (vom 09.08.2022)

555

1????%2527%2522 (vom 09.08.2022)

555

@@6MYrQ (vom 09.08.2022)

555

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

555

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

555

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

-1 OR 2+574-574-1=0+0+0+1 --

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

-1 OR 3+574-574-1=0+0+0+1 --

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

-1 OR 3*2<(0+5+574-574) --

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

-1 OR 3*2>(0+5+574-574) --

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

-1 OR 2+34-34-1=0+0+0+1

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

-1 OR 3+34-34-1=0+0+0+1

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

-1 OR 3*2<(0+5+34-34)

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

-1 OR 3*2>(0+5+34-34)

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

-1' OR 2+749-749-1=0+0+0+1 --

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

-1' OR 3+749-749-1=0+0+0+1 --

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

-1' OR 3*2<(0+5+749-749) --

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

-1' OR 3*2>(0+5+749-749) --

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

-1' OR 2+796-796-1=0+0+0+1 or 'Ltov7GOb'='

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

-1' OR 3+796-796-1=0+0+0+1 or 'Ltov7GOb'='

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

-1' OR 3*2<(0+5+796-796) or 'Ltov7GOb'='

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

-1' OR 3*2>(0+5+796-796) or 'Ltov7GOb'='

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

-1" OR 2+100-100-1=0+0+0+1 --

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

-1" OR 3+100-100-1=0+0+0+1 --

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

-1" OR 3*2<(0+5+100-100) --

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

-1" OR 3*2>(0+5+100-100) --

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

-1; waitfor delay '0:0:15' --

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

-1); waitfor delay '0:0:15' --

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

1 waitfor delay '0:0:15' --

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

3hYDyDK2'; waitfor delay '0:0:15' --

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

-5 OR 588=(SELECT 588 FROM PG_SLEEP(15))--

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

-5) OR 22=(SELECT 22 FROM PG_SLEEP(15))--

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

-1)) OR 155=(SELECT 155 FROM PG_SLEEP(15))--

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

QFhxeTKF' OR 305=(SELECT 305 FROM PG_SLEEP(15))--

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

keCaBTPd') OR 418=(SELECT 418 FROM PG_SLEEP(15))--

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

jYFiqKz1')) OR 890=(SELECT 890 FROM PG_SLEEP(15))--

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

555*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

555'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

1'"

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

1????%2527%2522

TzwSVsOw (vom 09.08.2022)

@@jPo5a
* Unsere Angebote richten sich ausschließlich an Unternehmer wie KFO-Fachpraxen, Zahnärzte sowie Fachhändler(§14 BGB). Wir schließen keine Verträge mit Verbrauchern (§ 13 BGB). Alle Preisangaben verstehen sich zuzüglich gesetzlich gültiger Umsatzsteuer und den Versandkosten.